05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Kataster komunalnih naprav

Odmera vodov komunalnih naprav se izvaja na podlagi pravilnikov, ki določajo pogoje za vpis omrežja geodetske infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.

Pri meritvah za vris v zbirni kataster GJI uporabljamo GPS naprave. Na zahtevo naročnika izdelamo elaborat za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster (državne ceste, vodovodi, kanalizacija, odlagališča odpadkov, kabelska omrežja, telekomunikacijske naprave in omrežja …).

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.